Bijoux In Vetro di Murano

A4

1

AA0054

AA0056

CM 3,5

AA0057

CM 3,5

AA0058

CM 3,5

AA0059

CM 3,5

AA0060

CM 5

AA0061

Ø CM 3,5

AA0062

CM 2,5

AA0063

CM 2,5

AA0048

AA0026

AA0027

AA0028

AA0029

AA0030

AA0031

AA0032

AA0033

AA0038

Ø28

CARTELLA COLORI

AA1021

CIONDOLO CM 2X2-ORECCHINI CM 1X1-SCATOLA CM 6X6

AA1022

CIONDOLO CM 1,8X2,5-ORECCHINI CM 1X1

AA1023

CIONDOLO Ø18-ORECCHINI Ø10-SCATOLA CM 6X6

AA1024

CIONDOLO CM 1,5X3-ORECCHINI CM 1X3

AA1025

CIONDOLO CM 1,5X3-ORECCHINI CM 1X1

AA1058

CIONDOLO CM 2,6X2,6

AA1059

CIONDOLO CM 2,6X2,6-ORECCHINI CM 1X1

AA1060

CIONDOLO Ø26

AA1061

CIONDOLO Ø26-ORECCHINI Ø10

AA1062

Ø32

AA1063

CIONDOLO Ø32-ORECCHINI Ø10

AA1064

CM 3X3

AA1065

CIONDOLO CM 3X3-ORECCHINI CM 1X1

AA1066

CIONDOLO CM 3X3-ORECCHINI CM 1X1

AA1071

CIONDOLO CM 4X4-SCATOLA CM 6X8

AA1072

CIONDOLO CM 4X4-ORECCHINI CM 1X1-SCATOLA CM 6X8

AA1073

CIONDOLO CM 4X4-ANELLO CM 2,6X2,6-ORECCHINI CM 1X1- SCATOLA CM 6X6

AA1074

Ø38

AA1075

CIONDOLO Ø38-ORECCHINI Ø10

AA1076

CIONDOLO Ø38-ANELLO Ø26-ORECCHINI Ø10

AA1101

CM 2X3

AA1102

ORECCHINI CM 1X1

AA1009

AA1010

ORECCHINI CM 1X1

AA1097

CM 3X4

AA1098

ORECCHINI CM 1X1

AA1099

CM 3,5

AA1100

ORECCHINI Ø 10

AA1011

AA1012

ORECCHINI CM 1X3

AA1013

ANELLO CM 1,9X2,6

AA1014

AA1015

AA1016

ORECCHINI CM 1X1

AA1017

AA1018

ORECCHINI CM 1X1

AA1026

Ø26-SCATOLA CM 6X6

AA1027

CM 1,8X2,5

AA1028

CIONDOLO Ø26-ORECCHINI Ø10- SCATOLA CM 6X6

AA1029

CIONDOLO CM 1,8X2,5-ORECCHINI CM 1X1

AA1030

AA1031

AA1032

AA1033

AA1034

AA1035

AA1036

AA1054

AA1037

AA1038

AA1039

AA1040

AA1041

AA1042

AA1043

AA1055

CM 3,5

AA1056

CM 2,3

AA1057

AACR01

SCATOLA CM 6X6

AACR02

AACR03

SCATOLA CM 6X6

AACR04

AA1245

AA1246

ORECCHINI Ø 10

AA1247

AA1248

ORECCHINI CM 1X1

AA1249

AA1250

ORECCHINI Ø10

AA1251

AA1252

ORECCHINI CM 1X1

AA1253

AA1254

ORECCHINI CM 1X1

AA1044

CM 3X4

AA1045

CM 3,5

AA1046

CM 2,3

AA1047

CM 4

AA1048

CM 4

AA1049

CM 3X4

AA1050

CM 3,5

AA1051

CM 2,3

AA1052

CM 4

AA1053

CM 4

AA1077

AA1078

ORECCHINI CM 1X1

AA1079

ORECCHINI CM 1X1

AA1080

ANELLO CM 2,6X2,6

AA1081

AA1082

AA1083

ORECCHINI Ø 10

AA1084

ORECCHINI CM 1X1

AA1085

AA1086

ORECCHINI Ø 10 - ANELLO Ø 26

AA1087

AA1088

ORECCHINI CM 1X1

AA1089

AA1090

ORECCHINI Ø 10

AA1000

CM 4X4

AA1001

CM 3X5

AA1002

AA1132

AA1133

ORECCHINI Ø 10

AA1134

AA1135

ORECCHINI CM 1X1

AA1136

AA1137

AA1138

AA1139

ORECCHINI Ø 10

AA1162

AA1163

AA1164

AA1165

AA1166

AA1167

AA1168

AA1191

AA1169

AA1170

AA1171

AA1172

AA1173

AA1174

AA1221

AA1222

AA1223

AA1224

ORECCHINI Ø 10

AA1229

AA1230

AA1231

AA1232

ORECCHINI Ø 10

AA1237

AA1238

AA1239

AA1240

ORECCHINI Ø 10

CA1000

Ø14

CA1001

Ø18

CA1002

Ø23

CA1003

Ø 26

CA1004

Ø32

CA1005

Ø38

CIONDOLO CA2501

COLLANA CA1500- Ø14

CIONDOLO CA2502

COLLANA CA1501- Ø18

CIONDOLO CA2503

COLLANA CA1502- Ø23

CIONDOLO CA2504

COLLANA CA1503- Ø26

CIONDOLO CA2505

COLLANA CA1504- Ø32

COLLANA CA1505

CIONDOLO CA2506

COLLANA AA1516

CIONDOLO AA2500-CM 4X4

COLLANA AA1517

CIONDOLO AA2501-CM 3X5

COLLANA AA1518

CIONDOLO AA2502-CM 3X5

COLLANA AA1522

CIONDOLO AA2506 - Ø 38

COLLANA AA1523

CIONDOLO AA2507 - CM 2,4X5

COLLANA AA1524

CIONDOLO AA2508 - CM 3,5

COLLANA AA1525

CIONDOLO AA2509 - CM 4

COLLANA AA1526

CIONDOLO AA2510 - CM 4

COLLANA AA1529

CIONDOLO AA2513-CM 1,5X1,5

COLLANA AA1530

CIONDOLO AA2514-CM 2X2

COLLANA AA1531

CIONDOLO AA2515-CM 1,5X2

COLLANA AA1532

CIONDOLO AA2516- CM 1,8X2,5

COLLANA AA1533

CIONDOLO AA2517-CM 1,5X3

COLLANA AA1534

CIONDOLO AA2518- Ø18

COLLANA AA1535

CIONDOLO AA2519-CM 3X3

COLLANA AA1536

CIONDOLO AA2520-Ø32

COLLANA AA1537

CIONDOLO AA2521-CM 2X3

COLLANA AA1538

CIONDOLO AA2522-CM 3X4

COLLANA AA1539

CIONDOLO AA2523-CM 3X3

COLLANA AA1540

CIONDOLO AA2524-Ø26-CF12

COLLANA AA1541

CIONDOLO AA2525-CM 1,8X2,5-CF12

COLLANA AA1542

CIONDOLO AA2526-CF12

COLLANA AA1543

CIONDOLO AA2527-CF12

COLLANA AA1544

CIONDOLO AA2528-CF12

COLLANA AA1545

CIONDOLO AA2529-CF12

COLLANA AA1546

CIONDOLO AA2530-CF12

COLLANA AA1547

CIONDOLO AA2531-CF12

COLLANA AA1548

CIONDOLO AA2532-CF12

COLLANA AA1549

CIONDOLO AA2533-CF12

COLLANA AA1555

CIONDOLO AA2539-CM 3,5

COLLANA AA1556

CIONDOLO AA2540-CM 2,3

COLLANA AA1852

CIONDOLO AA2592 - Ø 18

COLLANA AA1853

CIONDOLO AA2593 - CM 2X2

COLLANA AA1854

CIONDOLO AA2594 - Ø 18

COLLANA AA1855

CIONDOLO AA2595 - CM 2X2

COLLANA AA1856

CIONDOLO AA2596 - CM 1,8x2,5

COLLANA AACR14

CIONDOLO AACR10 - CM 2,4

COLLANA AACR15

CIONDOLO AACR11 - CM 2,4

COLLANA AACR16

CIONDOLO AACR12 - CM 2,4

COLLANA AACR17

CIONDOLO AACR13 - CM 2,4

COLLANA AA1550

CIONDOLO AA2534-CM 3X4

COLLANA AA1551

CIONDOLO AA2535-CM 2,3

COLLANA AA1552

CIONDOLO AA2536-CM 3,5

COLLANA AA1553

CIONDOLO AA2537-CM 4

COLLANA AA1554

CIONDOLO AA2538-CM 4

COLLANA AA1559

CIONDOLO AA2541-CM 2,6X2,6

COLLANA AA1560

CIONDOLO AA2542-Ø26

COLLANA AA1561

CIONDOLO AA2543- Ø32

COLLANA AA1562

CIONDOLO AA2544-CM 3X3

COLLANA AA1568

CIONDOLO AA2546- CM 4X4

COLLANA AA1569

CIONDOLO AA2547- Ø38

COLLANA AA1570

CIONDOLO AA2548 - CM 4X4

COLLANA AA1571

CIONDOLO AA2549 - Ø 38

COLLANA AA1572

CIONDOLO AA2550 - CM 3X3

COLLANA AA1573

CIONDOLO AA2551 - Ø 32

COLLANA AA1695

CIONDOLO AA2561 - Ø 32

COLLANA AA1696

CIONDOLO AA2562 - CM 3X3

COLLANA AA1697

CIONDOLO AA2563 - Ø 38

COLLANA AA1698

CIONDOLO AA2564 - CM 4X4

COLLANA AA1683

CIONDOLO AA2576 - Ø 38

COLLANA AA1684

CIONDOLO AA2577 - CM 4X4

COLLANA AA1685

COLLANA AA1686

CIONDOLO AA2578 - Ø 46

AA1687

COLLANA AA1688

CIONDOLO AA2579 - CM 5X5

COLLANA AA1689

CIONDOLO AA2580

COLLANA AA1690

CIONDOLO AA2581

COLLANA AA1691

CIONDOLO AA2582

COLLANA AA1692

CIONDOLO AA2583

COLLANA AA1693

CIONDOLO AA2584 - Ø 46

COLLANA AA1694

CIONDOLO AA2585

COLLANA AA1825

Ø 18

COLLANA AA1826

Ø 23

COLLANA AA1827

Ø 26

COLLANA AA1831

COLLANA AA1832

Ø 23

COLLANA AA1833

Ø 26

COLLANA AA1837

Ø 18

COLLANA AA1838

Ø 23

COLLANA AA1839

Ø 26

COLLANA MA1500

CIONDOLO MA2500-

COLLANA MA1501

CIONDOLO MA2501-

COLLANA MA1502

CIONDOLO MA2502

COLLANA MA1506

CIONDOLO MA2506

COLLANA MA1507

CIONDOLO MA2507-

COLLANA MA1508

CIONDOLO MA2508-

COLLANA MA1509

CIONDOLO MA2509-

MA1000

MA1001

MA1002

MA1006

MA1007

MA1008

MA1009